Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2015

cherrycoke
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viapsychocukier psychocukier
cherrycoke
0112 f19f 500
Reposted fromkotecke kotecke viapsychocukier psychocukier
8363 0ef8 500
Reposted fromexp-japan exp-japan viaDorin11 Dorin11
cherrycoke
- Dzień dobry - powiedział szyderczo Poniedziałek.
A mógł zabić.
— Perwersje
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vianeurotic neurotic
cherrycoke
6567 ae46
Reposted fromonionrings onionrings viaganzrockbar ganzrockbar
cherrycoke
Spoko kocie, mamy 9 żyć.
To ostatnie jest najlepsze i chce Ciebie w nim.
— Rasmentalism
Reposted fromtereseek tereseek viacarre carre
cherrycoke
Reposted fromjanananena janananena viafancy-claps fancy-claps
cherrycoke
Trudno określić jego wiek. Ale sądząc po cynizmie i zmęczeniu światem, będących odpowiednikiem datowania węglem dla ludzkiej osobowości, miał jakieś siedem tysięcy lat.
— Terry Pratchett
Reposted fromcontrolled controlled viamyshirt myshirt
cherrycoke
I tak biłem się z myślami, wejść, nie wejść i co powiedzieć, gdy przekroczę próg? A przekroczyć próg najtrudniej w sobie, jak pan wie.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromnathloves nathloves viaDorin11 Dorin11

December 28 2014

cherrycoke
3096 20b5
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaucieknijmi ucieknijmi
cherrycoke
6621 a5a6
Reposted fromrol rol viaislandinthesun islandinthesun
cherrycoke
4279 d9c1 500
cherrycoke

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viakotfica kotfica
cherrycoke
0758 3670
Reposted fromRedPenny RedPenny viazboczonescierwo zboczonescierwo
cherrycoke
7293 9b48
Reposted fromcherno cherno viashifffffer shifffffer
cherrycoke
5510 64d7 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viakotfica kotfica
cherrycoke
(...) być zakochanym, to tak jak być nietrzeźwym.
— Michał Wiraszko
Reposted frominpassing inpassing viajeannee jeannee
cherrycoke
2171 28fc 500
cherrycoke
4064 0eed
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl